วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการอุปสมบท สามเณรธีรเมธ ทับทิม นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค ณ พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน ๖ รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ดังนี้
– พระพรหมวชิรดิลก ศากยปุตติยนายก สาธกธรรมวิจิตร พิพิธศาสนกิจการี ตรีปิฎกบัณฑิต
ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ พุทธศาสตรวิภัชโกศล โสภณสังฆกิจบริหาร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระพรหมวชิรสุนทร บวรศาสนกิจจานุกูล วิบูลสีลาจารนิวิฐ ภาวนากิจวิธานปรีชา
ศาสนภารธุราทร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระพรหมวชิรเมธาจารย์ สุวิธานทักษิณปริยัติกิจ สีลาจารนิวิฐวิมล โสภณธรรมดิลก
ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระพรหมวัชรคุณาภรณ์ อิสานบวรศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ปริยัติกิจธรรมาทร
ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระพรหมวชิรธีรคุณ สุนทรธรรมวาที ศรีปริยัติโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี