วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๖.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
ทีจี ๓๑๖ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๓.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ คณะผู้ปฏิบัติธรรม รวมทั้งประชาชนในชุมชน ณ โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า ภายในวัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดมคธ
รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย จากนั้น เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ไทยประจำ
เมืองกัลกัตตา นำ ผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนกิจกรรมวัดไทยพุทธคยา เฝ้า รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
ต่อจากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดไทยพุทธคยา ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีบรรพชาสามเณร โอกาสนี้ ถวายบาตรและสมณะบริขารแก่พระนวกะโพธิ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก