วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๖ น. น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นา คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และคู่สมรส พร้อมด้วย ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่าย สลากบัวแก้วนาโชคในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๓๙ กลับจากการเยือนประเทศญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ