วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมวิชาการ งานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๐ (30th Regional Congress of International Society of
Blood Transfusion) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร