วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ทรงหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ ในโครงการสร้างโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์ สัตตมหาสถาน
เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายสินค้าของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านนาตาด-นาโปร่ง
จังหวัดอุดรธานี, โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง จังหวัดมุกดาหาร และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
พื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปัก, ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลายขิด โดยทรงชื่นชมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างปราณีต ผ้าไหมบางชิ้นออกแบบลายผ้าได้สวยแปลกตา และมีพระราชเสาวนีย์ที่จะนำไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์
ช่วยประชาสัมพันธ์ ต่อยอดผลงานศิลปาชีพให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย