วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากโรงเรียน นายสิบทหารบก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้นเสด็จ พระราชดาเนินถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บัญชาการตารวจตระเวรชายแดน และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชายและหญิง และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ พันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดาริ และสถานการณ์กับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าบริโภคในโรงเรียน ในส่วนผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่ากว่าระดับชาติทุกกลุ่มวิชาสาระ จึงได้จัดสอนเสริม หลังเลิกเรียน ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ซึ่งเป็นอาคารเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการผลผลิต ห้องนิทรรศการ ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ห้องแปรรูปถนอมอาหาร ห้องบรรจุและตัดแต่ง ห้องล้างทาความสะอาด รวมถึงกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาบริการตรวจรักษาแก่ราษฎร ในพื้นที่ โดยทรงรับเด็กที่นิ้วมือและนิ้วเท้าผิดปรกติแต่กาเนิด เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ กับพระราชทานเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้ จานวน ๔ คน
เวลา ๑๒.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชายและหญิง และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ
/พันธุ์ไม้ผล…
– ๒ –
พันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดาริ และสถานการณ์กับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าบริโภคในโรงเรียน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้น ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อาเภอหัวหิน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๑๕ คน ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อาทิ การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยนาผลไม้ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนสังเกตสีและลักษณะ ซึ่งช่วยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สาหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการขยายพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาให้ความรู้เรื่องการผลิตถ่านชีวภาพ และการนาถ่านชีวภาพมาผสมในก้อนเห็ด ด้านการฝึกทักษะอาชีพ สานักงานเกษตรอาเภอหัวหิน และปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาให้ความรู้และสอน การแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร เช่น กล้วยฉาบ กล้วยตาก เค้กกล้วยน้าว้า รวมถึงสอนทาผ้าบาติก โดยเน้นการนาวัสดุที่หาได้ง่ายและมีมากในท้องถิ่นมาใช้ และนาไปจาหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและร้านค้าชุมชน ด้านกิจกรรมสหกรณ์ มีกิจกรรมออมทรัพย์โดยให้นักเรียนเป็นสมาชิก และการไปศึกษาดูงานด้านการสหกรณ์ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทการประกวดการบันทึกบัญชีของสหกรณ์โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาบริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพะเยา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ออกปฏิบัติงานตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผู้เข้ารับบริการ ๑๑๐ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคตา โรคเกี่ยวกับอายุรกรรม รวมทั้งโรคระบบกระดูกและข้อ นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปให้คาปรึกษาการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎร ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า ๕ คน ได้แก่ ผู้ป่วยมีก้อนที่คอด้านซ้าย ผู้ป่วยหูหนวกแต่กาเนิด ผู้ป่วยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะที่ ๔ และผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งถุงน้าดี กับทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดพะเยา เฝ้า และพระราชทานพระดารัสเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ และเชื้อโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง ด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่