วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทานไปถวาย
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อฺมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๓๘ ซอย ๔๑ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน พลเรือเอก
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๑๑ ซอยอารี ๑ ถนนพหลโยธิน ๗ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ วังที่ประทับ เลขที่ ๒๗ ถนนประมวล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร