วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลี
“พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ครั้นเสด็จถึง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดปราจีนบุรี
ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ประชาชน โดยร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีประชาชน
มารับการรักษา จำนวน ๒๕๓ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินหายใจ
และโรคระบบทางเดินอาหาร โดยในวันนี้ โปรดให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาขอ
รับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง พร้อมรับยาและวิตามินบำรุง จากหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓๘ คน ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๔ คน ซึ่งป่วยด้วย
โรคข้ออักเสบในเด็ก โรคแพ้ภูมิตนเองและไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดแมสเซลล์และโรคถุงน้ำในไต
และตับแต่กำเนิด ทำให้เกิดไตวายและตับแข็ง โดยทรงมีพระวินิจฉัยในการรักษาและโปรดให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและ
อนุกรรมการ จำนวน ๓๗ คน พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่
แก่อาสาสมัคร จำนวน ๑๑๒ คน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดปราจีนบุรี
เกี่ยวกับการนำนักศึกษามาร่วมปฏิบัติงาน สมควรแก่เวลาจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จกลับ
ที่ประทับแรม