วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกพัฒนาการ มนุษย์และครอบครัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง และให้อิสระในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาอย่างมาก บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงต้องเป็นผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า ความเพียรนี้ เป็นกาลังสาคัญประการหนึ่ง ที่ทาให้คนเรามีความกล้า คือเมื่อเชื่อมั่นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้ว ก็กล้าที่จะทาสิ่งนั้นจนสาเร็จ โดยไม่ย่อท้อ ไม่ละทิ้ง ไม่ยอมพ่ายแพ้ แม้ต้องเผชิญความยากลาบากหรืออุปสรรคปัญหา ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม จึงชอบที่แต่ละคนจะรักษาความเพียรที่มีอยู่ พร้อมทั้งฝึกฝนอบรม ให้ยิ่งกล้าแข็งอยู่เสมอ ความเพียรทั้งนั้น จะได้เป็นกาลังส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้บรรลุถึงความสาเร็จและความเจริญได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา
เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และเบิกคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด และอิหม่าม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล จากนั้น นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลรายงาน และเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจาปี ๒๕๖๑
/ ในโอกาสนี้ …
– ๒ –
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัส ความว่า ข้าพเจ้าและ พระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบโล่เกียรติคุณและรางวัล แก่กรรมการอิสลามประจาจังหวัดและอิหม่าม กับมอบรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับเกียรติและรางวัล อันเป็นผลจากการปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ด้วยดีตลอดมา
กรรมการอิสลามประจาจังหวัดและอิหม่าม กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น กล่าวได้ว่า มีบทบาทและหน้าที่อย่างสาคัญ ในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวม เพราะบุคคล ที่ได้รับการแนะนาสั่งสอนให้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง และได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ในหลักวิชาอย่างกว้างขวาง ย่อมสามารถดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ท้องถิ่น และแก่ประเทศชาติได้แท้จริง จึงขอแสดงความชื่นชมกับกรรมการอิสลามประจาจังหวัดและอิหม่าม ที่ได้อุตสาหะปฏิบัติหน้าที่แนะนาสั่งสอนอิสลามิกชน ให้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกตรง รวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ได้ปรับปรุงพัฒนางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ หวังว่าทุกท่านจะภูมิใจยินดีในผลงานที่ได้ปฏิบัติมา และร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันทรง คุณค่านี้ต่อไป ให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น โดยมุ่งถึงประโยชน์สุข และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน เป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์
ขออานวยพรให้ทุกท่าน ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีกาลังกาย กาลังใจ กาลังปัญญาเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลเลิศได้ทุกด้าน และให้ประสบความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป
เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมควรแก่เวลา จึงเสด็จ พระราชดาเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ต่อจากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร