วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
เวลา ๑๗.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ ป.ช.,ป.ม.,ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีบวงสรวงบูรณะ
ซ่อมแซมพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ พระปฐมบรม
ราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร