วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นำ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษาในต่างประเทศ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอาน
เจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย และนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นางวราภรณ์ โอสถาพันธ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำ นายจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะกรรมการและผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ จำนวน ๙ รายการ เพื่อพระราชทานแก่โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และในโอกาสครบ ๔๕ ปี ของการก่อตั้งบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล และทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

/ เนื่องในโอกาส …
– ๒ –

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์)
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
มีนักเรียน จำนวน ๒๒๘ คน ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ
อาทิ การเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและลาหู่ ทำให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
จึงแก้ไขด้วยการใช้บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย และฝึกให้คัดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการสนทนา ในโอกาสนี้
ทรงเปิดอาคารซึ่งได้ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนเพิ่มจำนวน ๔ ห้อง เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒
โดยพระราชทานชื่ออาคาร “ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล” จากนั้น ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพ การทำข้าวเกรียบข้าวปุ๊ก ซึ่งชาวไทยภูเขาในพื้นที่นิยมทำข้าวปุ๊กจำนวนมากในเทศกาลปีใหม่ ทำให้เกิดเชื้อรา และเก็บได้เพียง ๑ – ๔ วัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ จึงเข้ามาให้ความรู้ต่อยอดทำเป็นข้าวเกรียบข้าวปุ๊ก ซึ่งจะเก็บได้นานถึง
๑ ปี การสอนกัวซาบำบัด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยขจัดสารพิษ ลดปวด และบำบัดโรค กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมให้เรียนรู้และปฏิบัติจริง มีการบันทึกบัญชีสหกรณ์ บัญชีออมทรัพย์ และร้านค้าสหกรณ์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว และปศุสัตว์ และมอบ
เมล็ดพันธุ์ถั่วอะซุกิให้ผู้ปกครองนำไปปลูกและแบ่งผลผลิตให้โรงเรียน และปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ทั้งยังขยายผลพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชน โดยให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อช่วยลดรายจ่าย สำนักงาน กปร.
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียน และราษฎรบ้านแกน้อย ด้วยการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค