วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๘.๒๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี                    เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา องคมนตรี                             ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

– นางอโนชา  ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้  นายธานี  สิงหนาท  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์                    ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายเกรียงไกร  จรรยามั่น รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการ                    ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

เวลา  ๑๔.๕๑  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.๙” ณ หอรัชมงคล                            สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๙.๕๗  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์                 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๖          ประจำปี ๒๕๖๖” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม