วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จขึ้นพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษา
พระมหาเศวตฉัตร จากนั้น เสด็จลงจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ เพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ
เวลา ๑๗.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินถึงวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่นั้น นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถ
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณประเภทพระพุทธรูปตู้พระธรรม หีบพระธรรม ธรรมาสน์ สิ่งทอในพระพุทธศาสนา อัฐบริขาร เป็นต้น อันเป็นของซึ่งถวายเป็นพุทธบูชา และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปัตร (หอกลอง) ทอดพระเนตรการจัดแสดงตาลปัตร พัดรองที่ระลึก ซึ่งเป็นของถวายเป็นพุทธบูชาและที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ที่ทรงออกแบบและทรงเขียนตาลปัตร พัดรองสำหรับใช้ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี หน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล ต่อจากนั้น

/ พระราชทาน …

 

-๒-

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย
“อาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร กรรมการวัดนิเวศธรรมประวัติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนภัตตาหารกลางวัน
และการอาพาธของนักเรียนสามเณร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญโญ) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ
เฝ้า ถวายพระพุทธรูป (พระนิรันตราย) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระครูอินทรวราจารย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ เฝ้า ถวายพระพุทธรูป (พระนิรันตราย) แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นจัน แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
ซึ่งมีเนื้อหา ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการวิชาการ ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ฯ และจิตอาสา สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จึงประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ เพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ คณะสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดนิเวศธรรมประวัติ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ ต่อมาจึงได้ประสานกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร จัดตั้งวิทยาลัยเสริมทักษะสำหรับพระภิกษุ สามเณร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โดยเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร มีโอกาสได้ศึกษาต่อ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน ๖ สาขาวิชา ประกอบด้วย

/ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ …

 

 

-๓-

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน เครื่องมีพระภิกษุ และสามเณรนักเรียน
จำนวน ๑๐๙ รูป โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา และสถานประกอบการที่หลากหลายครอบคลุม
ในทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาพระภิกษุ สามเณรนักเรียน
ให้มีความเชี่ยวชาญ และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการเป็นศาสนทายาทที่ดี
มีศีล มีธรรม ดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ดำรงพระพุทธศาสนา”
ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ
และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ ๒ ภายหลังพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งในครั้งแรก ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีประชาชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่นโดยตลอดเส้นทาง
ที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย “วปร.”
และธงพระนามาภิไธย “สท” พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี และปลื้มปีติที่ได้ชื่นชม
พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์
และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น กับทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนที่จุดคัดกรองรวมถึงประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ บะหมี่หมูแดง ข้าวผัดกระเพราไก่ ไก่กระเทียม ก๋วยเตี๋ยวหมู และก๋วยเตี๋ยวไก่ และน้ำดื่ม ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
อย่างหาที่สุดมิได้