วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นา ศิลปินแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้ – สาขาทัศนศิลป์
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)
๒. นายเจตกาจร พรหมโยธ (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
๓. นายดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ)
๔. นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป)
– สาขาวรรณศิลป์
๑. ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์
๒. นายบุญเตือน ศรีวรพจน์
– สาขาศิลปะการแสดง
๑. นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรา)
๒. นายสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง)
๓. นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลาประยุกต์)
๔. นายธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
๕. นายสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย)
๖. นายประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย) ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย