วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ สถานีบริการน้ามัน ปตท. สาขาสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาออก) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์วีนัส สุรนิวงศ์ ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร