วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๒๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นายภานุ  แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

และคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร  ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชัยเทพ  จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรี-

อยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสุธินี  สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายหนังสือที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกา

กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธี

วางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน

และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารที่ทำการศาลแขวง

พระนครศรีอยุธยา” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช  วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ เสร็จแล้ว นายสนิท  ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายชัยเทพ  จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยัง

ห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

/ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา…

 

 

 

 

 

 

 

–  ๒  –

 

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเขตอำนาจศาล
และวันเปิดทำการของศาลแขวงในบางจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๐๐ ให้จัดตั้งศาลแขวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศาลมณฑลเก่า เมื่อ ๘๒ ปีก่อน ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มีอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดี ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๖ อำเภอ คือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ

อำเภอบ้านแพรก อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล

อำเภอวังน้อย อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบางซ้าย อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอมหาราช

และอำเภออุทัย ปัจจุบันศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ถนนอยุธยา – เสนา ตำบลหอรัตนไชย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๔.๐๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงหล่อพระเกศและทรงเป็นองค์ประธานในพิธี

พุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร