วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอสมเด็จ และพื้นที่อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์