วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต ต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลาดับดังนี้
– นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจาประเทศไทย นายเควิน ฉ็อก เคยดารงตาแหน่งเป็นเลขาธิการคณะทางานเพื่อศึกษาความเสี่ยง จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน
– นายคเณศ ประสาท ธกาล (Mr. Ganesh Prasad Dhakal) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจาประเทศไทย นายคเณศ ประสาท ธกาล เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มาก่อน
– นางสมันตา เค. ชยสุริยะ (Mrs. Samantha K. Jayasuriya) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจาประเทศไทย นางสมันตา เค. ชยสุริยะ เคยดารงตาแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มาก่อน
– นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด (Mrs. Ana Maria Prieto Abad) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ประจาประเทศไทย นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตและผู้อานวยการสถาบันด้านการทูต กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย มาก่อน
/ – นางเฮเลเนอ …
– ๒ –
– นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (Mrs. Helene Budliger Artieda) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม แห่งสมาพันธรัฐสวิสประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิส ประจาประเทศไทย นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มาก่อน
– นายมุฮัมมัด จินาห์ (Mr. Mohamed Jinah) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ มัลดีฟส์ประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประจาประเทศไทย นายมุฮัมมัด จินาห์ เคยดารงตาแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรีน พาราไดซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มาก่อน
เวลา ๑๓.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาลให้สาเร็จผล เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวม การจะทาให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตต้องมีความรู้ ในหลักวิชา และมีความสามารถที่จะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม บนพื้นฐานของความมีสติรู้ตัว ความสงบมั่นคงในจิตใจ ความคิดวิจารณญาณอันรอบคอบ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พร้อมกันนั้น ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ที่ทางานร่วมกัน ตลอดถึงผู้ป่วยและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ข้อสาคัญ
ทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนอยู่เสมอ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้เต็มกาลังความสามารถ และให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตจะได้นาสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ แต่ละคนก็จะเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลของสภากาชาดไทย
/ ในวันเดียวกันนี้ …
– ๓ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสาเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้ มาจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสูตร จนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ เมื่อได้รับความสาเร็จทางการศึกษาแล้ว แต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะประกอบอาชีพการงาน ให้บรรลุถึงความสาเร็จเช่นเดียวกัน ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์ความสาเร็จในการทางานได้นั้น ก็คือความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาลักษณะของงานที่ทา ศึกษาสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาความเพียร ในการศึกษา ความหมั่นขยันในการเรียนรู้ อย่าให้เสื่อมคลายไปได้ แต่ละคนจะได้มีความรู้และความฉลาดสามารถ ที่กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้น สาหรับนาไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสาเร็จได้ดังประสงค์