วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์  ที่  ๒๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๖.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๘.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๑
เวลา ๒๔.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๗๒
รวมทั้งทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฮุมพิส-คาร์เทียร์
พิพิธภัณฑ์โรงเรียนฟรีดิคส์ฮาเฟิน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮ็อคชูเลอ ราเว็นส์บวร์ค-ไวน์การ์เทิน
โบสถ์และห้องสมุดโคลสเตอร์ วิบลิงเงิน วิหารอุล์มเมอร์ มีนสเตอร์ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุล์ม ชเวอร์เฮาส์
และสถาบันมัคส์ พลังค์ ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีม
ที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ “เอสซีจี บางกอก บิสสิเนส ชาเลนจ์ แอท ศศินทร์ ๒๐๒๓”
(SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023) ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร