วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า การสร้างเสริมความเจริญด้านต่าง ๆ ของบ้านเมืองนั้น นับเป็นภารกิจสำคัญของชาติ สมควรที่บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง จะได้รับภารกิจนี้ไปปฏิบัติโดยเต็มกำลัง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายาม ประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดี ให้ถูกต้อง และใช้สติปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ อย่างรอบคอบและสมเหตุผล ตลอดจน
นำความรู้ความสามารถออกใช้ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์ อันนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตของแต่ละคน อย่างแท้จริงและยั่งยืน
เวลา ๑๘.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๑
เวลา ๐๐.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบิน
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๗๒ รวมทั้งทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฮุมพิส-คาร์เทียร์ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนฟรีดิคส์ฮาเฟิน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮ็อคชูเลอ ราเว็นส์บวร์ค-ไวน์การ์เทิน โบสถ์และห้องสมุดโคลสเตอร์ วิบลิงเงิน วิหารอุล์มเมอร์ มึนสเตอร์ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุล์ม ชเวอร์เฮาส์ และสถาบันมัคส์ พลังค์ ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์
เวลา ๐๖.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิก นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ที่นั้น
นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นางสาวประเพ็ญพิมพ์
ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ไทยประจำนครมิวนิก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำ
นครมิวนิก เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองราเว็นส์บวร์ค

/เวลา ๑๓.๓๐ น. …

– ๒ –

เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฮุมพิส-ควาเทียร์ ทอดพระเนตรประวัติศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของเมืองราเว็นส์บวร์ค และวิถีชีวิตของคนในยุคต่าง ๆ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมเมื่อปี ๒๕๕๒ อาคารพิพิธภัณฑ์มีลักษณะเด่นจากการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรม
ยุคกลางไว้เป็นอย่างดี และเป็นเสมือนบ้านแห่งการเรียนรู้ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัย
ผ่านโครงสร้างบ้านที่พัฒนาต่อเติมขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัย และสภาพความเป็นไปทางโลกโดยรวม ทั้งทางการเมืองการปกครอง ศาสนา การค้า และวิทยาศาสตร์ จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ของเล่นและ
หนังสือราเวนส์บูร์เกอร์ ทอดพระเนตรพัฒนาการของการผลิตเกมส์ และเกมส์กระดานรูปแบบต่าง ๆ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีม
ที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ “เอสซีจี บางกอก บิสสิเนส ชาเลนจ์ แอท ศศินทร์ ๒๐๒๓”
(SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023) ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร