วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๓  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการตรวจรักษาให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ พลับพลาทรงงานโรงเรียน
หนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ และทอดพระเนตรกระบือ ณ ทวีรัตน์ฟาร์ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา  ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๗.๓๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวาง
พวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวประจำปี ๒๕๖๖

ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ กข ๘๗
ที่ปลูกด้วยวิธีหว่านน้ำตม เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเป็นพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ เมื่อหุงสุก
ข้าวจะเหนียวนุ่ม ในโอกาสนี้ หน่วยงานต่าง ๆ กราบบังคมทูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ส่งเสริมให้ปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG MODEL ในพื้นที่ว่างเปล่า บริเวณโรงเรียน ฯ ด้วย
การทำนาแบบประณีต ไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี ทำให้ข้าวมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้กระจายพันธุ์ข้าวพระราขทาน กข ๘๗ ให้สมาชิกนำไปปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไปเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่ง จะกระจายให้สมาชิกรายอื่น ๆ นำไปปลูกต่อ
และอีกส่วนหนึ่งจะจัดจำหน่าย กรมชลประทาน วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียน ฯ  และพื้นที่โดยรอบ อาทิ ปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนผลไม้ภาคใต้ ขุดขยายสระน้ำแห่งเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้น

 

/ กองพันทหารราบ …

– ๒ –

 

กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ช่วยจัดทำผังไม้ผลภายใน
สวนผลไม้ภาคใต้ เพื่อวางแผนทำระบบท่อฝังใต้ดิน ส่วนกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า คิดแปรรูปผลผลิต และจัดจำหน่ายเห็ดให้กับประชาชน กรมวิชาการเกษตร ช่วยกระจาย
พันธุ์มะนาวสู่เกษตรกร กรมการข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ให้แข่งขันในตลาดโลกได้ กรมพัฒนาที่ดิน เก็บตัวอย่างดินบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตร ไปวิเคราะห์พบว่า
มีปริมาณอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ส่วนกรมประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในนาข้าว พบว่า ปลาเติบโตดี ส่งมอบให้โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อเป็นพ่อ – แม่พันธุ์ ผลิตลูกพันธุ์ตามโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยปลาที่เติบโตดีในนาข้าว คือ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว และปลาสลิด