วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร และวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบารุงพระอาราม เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดราชโอรสาราม
เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่า ครั้งที่ ๒๒ “เฮลพิง แฮนด์ส (Helping Hands) มือที่สร้าง งานที่สรรค์” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดารัส ความว่า กิจการลูกเสือมีอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติ ในการปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชน ที่แม้จะต่างกันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความรักความเข้าใจอันดีต่อกัน งานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ จึงเป็นโอกาส อันดีที่เยาวชนผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน จะได้มาพบปะผูกมิตรไมตรีกัน และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ความรู้และความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การดาเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงานของแต่ละคนในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างสังคมและโลกที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน ให้มีความผาสุกสงบอันยั่งยืนตลอดไป