วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก  พระบรมมหาราชวัง วันเสาร์  ที่  ๒๖  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒
วันนี้  เวลา  ๑๔.๒๐  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์  ณ วังสระปทุม  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธี ฯ   เสร็จแล้ว  พระราชทานเงินพระราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์ เวลา  ๑๗.๓๐  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๔๔  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) ณ เมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย