วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน ๔๑ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปในพิธีฉลอง ๑๕๐ ปี
แห่งวันประสูติเจ้าดารารัศมีพระราชชายา ในรัชกาลที่ ๕ ณ กู่พระอัฐิ สุสานขัตติยะราชตระกูล ณ เชียงใหม่
วัดสวนดอก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่