วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระกระทรวงสาธารณสุข พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ
เมื่อเสด็จเข้าห้องโถงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบบังคมทูลรายงานการเปิดโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่ปลัดกระกระทรวงสาธารณสุข พระราชทานสัญลักษณ์การ Kick Start แก่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และพระราชทาน วีดิทัศน์แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจา จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทอดพระเนตรนิทรรศการ เครื่องมือแพทย์พระราชทาน เสร็จแล้ว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” และทอดพระเนตรนิทรรศการระบบของสาธารณสุขที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการ ทางสาธารณสุขของผู้ต้องขังและการดาเนินการของเรือนจา นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ นิทรรศการจิตอาสา เราทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และทอดพระเนตรการแสดงผลงานเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขัง : งานวาดกับงานปั้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังห้องไตเทียม ชั้น ๖ ทรงพระดาเนินเยี่ยม และพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังป่วยที่เตียง แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรห้องคัดกรองภาพรังสีทรวงอก โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ และทอดพระเนตรรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
เวลา ๑๗.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๘.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ พลเอก กรีเมศร บุนนาค ม.ว.ม.,ป.ช.,ต.จ.,ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ ในการนี้ด้วย
/เวลา ๑๔.๐๘ น. …
– ๒ –
เวลา ๑๔.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกออร์ก ชมิดท์ (Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจาประเทศไทย นา นายอาเซล เบราเออร์ (Mr. Axel Brauer) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบราเออร์ โฮลดิ้ง จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต