วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา ๑๗.๓๕ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัทนา  หาญวนิชย์  กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์
เฝ้าทูลละอองพระบาท  ดังนี้
– แพทย์หญิงสุทธิมน ธรรมเตโช ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕
เฝ้าทูลละอองพระบาท  กราบถวายบังคมลาไปศึกษาและทำวิจัยเรื่องโปรตีนโอมิกซ์ที่เกี่ยวข้องกับพิษจากสัตว์  โดยเฉพาะพิษงู ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งแดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และศึกษาต่อเรื่องพิษวิทยา
ทางคลินิก ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เครือรัฐออสเตรเลีย

– รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐ  ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๒ ให้ไปศึกษาด้านภาวะเลือดออกและหลอดเลือดอุดตัน ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมดิคอลสกูล สหรัฐอเมริกา และได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท  กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ไปศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโภชนาการเด็ก ที่มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร และได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๔๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๑๙.๐๒ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา
ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขน ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดแสดงโขน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

 

/ ตอน “สะกดทัพ …

– ๒ –

ตอน “สะกดทัพ” องก์ที่ ๑ และองก์ที่ ๒  ในโอกาสนี้ พระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้กำกับการแสดง ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกซ้อม นักแสดง นักดนตรี ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแสดง ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ด้วยเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยว่า โขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยจะเลือนหายไป จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องโขนที่มีมาแต่โบราณ แล้วให้มูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมฟื้นฟูโขนให้กลับคืนสู่ความนิยม และเป็นที่ชื่นชมของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ดำเนินการจัดการแสดงโขนต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

การจัดแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” ในวันนี้ เป็นการนำบทพระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาเป็นบทการแสดงของโขน ซึ่งเป็นตอนที่มีความสนุกสนานตื่นเต้น เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน และจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขน

ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย เพื่อธำรงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อให้โขนเป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป