วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ดังนี้
– นายจิตวัต กันยะมูล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาภาษาและวัฒนธรรมไอบีเรียนและลาตินอเมริกัน (Iberian and Latin American Languages and Cultures) ณ มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสติน (The University of Texas at Austin) สหรัฐอเมริกา
ในโอกาสนี้ นายสอิ้ง และนางบรรจง กันยะมูล บิดาและมารดา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายพุฒิพงศ์ อุ่ยตระกูล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเคมีสีเขียว พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Green Chemistry, Energy and the Environment) ณ มหาวิทยาลัย อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London) สหราชอาณาจักร ในโอกาสนี้ นางเฟย เฟง มารดา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดศ รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.๑,ภ.ป.ร.๓,ร.จ.ท. ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ทาเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร