วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี เสด็จขึ้นเกย ทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธสยามาภิวัฒนบพิตรภูมิพล สหัสสทิวัสรัชการี ปัณณสวรรษศรีอุภัยมหามงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน
ลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จลงจากเกย ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเสด็จขึ้นเกย ทรงห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธวิโลกนญาณบพิตร สิริกิติธรรมโสตถิมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จลงจากฐานชุกชี ทรงพระสุหร่ายพระวิสูตรทองหน้าพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบ
ผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
กราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑ̣ฒโน)
พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงทอดผ้าไตร ๕ ไตร บนพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสร็จแล้ว

/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

– ๒ –

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังตำหนักเพ็ชร เสด็จขึ้นชานพระระเบียงตำหนักเพ็ชร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์
การจัดนิทรรศการ “พระมหาสมณานุสรณ์” ทรงยื่นพระหัตถ์เหนือแท่นพิธีเปิดนิทรรศการ “พระมหาสมณานุสรณ์” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทอดพระเนตร “วีดิทัศน์พระราชดำรัส” ที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ ซึ่งถ่ายภาพมาจากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วพระอาราม จากนั้น เสด็จลงจากชานพระระเบียงตำหนักเพ็ชร เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และพระเถระผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ถวายของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เวลา ๑๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย
ราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับ
พระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เจ้าหน้าที่กรมศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตร
ไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ แล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐิน
แด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน ทรงหย่อนลงในช้อน และทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี
ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระพุทธรูป จำนวน ๖ องค์ ได้แก่ พระพุทธรูป
ปางถวายเนตร พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว พระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้ว พระพุทธรูปปางห้ามมาร พระพุทธรูป
ปางสมาธินาคปรก และพระพุทธรูปปางสมาธิ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากมณฑลพิธี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ” ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร