วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดมหาวนาราม ณ ที่นั้น นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จาลอง) พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว
เสด็จเข้าพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ผู้อุปถัมภ์โครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ
มหาอินทรปฏิมานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางฐาปณี สิริวัฒนภักดี เตชะเจริญวิกุล ผู้อุปถัมภ์
โครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ
มหาอินทรปฏิมานุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฉัตร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังที่ประดิษฐานฉัตรทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมที่กาพูฉัตร ทรงถือสายสูตรยกฉัตร
ขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน
ลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึกตามลาดับ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในการนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานโครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ถวายพระพุทธรูป
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จาลอง) เนื้อทองเหลืองขัดมันปู ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว
/จานวน ๑ องค์…
– ๒ –
จานวน ๑ องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสโสโก) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม
ถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เนื้อทองคา และถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เนื้อทองคา แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระวิหาร ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และพระราชกรณียกิจ
ที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวัดมหาวนาราม และทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี โดยศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดแสดงสาธิตขั้นตอนการทอผ้าไหม
ตั้งแต่การสาวไหมไปจนถึงการทอผ้าไหม จัดแสดงผ้าไหมที่มีความสาคัญประจาจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ
ผ้าไหมกาบบัว ผ้าไหมทิวมุกจกดาว ผ้าไหมลายขอ เสร็จแล้วทรงพระดาเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจ
เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดาเนินผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล ราษฎรต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชม
พระบารมี ทั้งนี้ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของที่ราษฎรตั้งใจประดิษฐ์ขึ้น และสิ่งของจากกลุ่มแม่บ้าน
และกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่นามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
กองแพทย์หลวง สานักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกให้บริการ
ด้านสาธารณสุข มอบพิมเสนน้า และผ้าเย็นพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทั้งนี้
ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด กับทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย
พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง
และน้าชง การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านช้าง ก่ออิฐถือปูน
ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ เมตร ความสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี ๕ เมตร มีซุ้มเรือนแก้ว
คาว่า “อินทร์” หมายถึง พระอินทร์ ส่วนคาว่า “แปลง” หมายถึง “สร้าง” มีความหมายว่า พระอินทร์เป็นผู้สร้าง
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร
วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมเป็นวัดราษฎร์และยกฐานะ
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ในการนี้ โดยดาริของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
เห็นควรให้จัดสร้างฉัตรขาวขลิบทอง ๕ ชั้น ถวายองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ในพระพุทธศาสนา โดยฉัตรขาวขลิบทอง ๕ ชั้น มีความกว้าง ๒ เมตร ความสูง ๓.๖ เมตร ใส่พวงแก้ว โครงทา
ด้วยไม้สัก ยอดไม้สักแกะลาย ใช้ผ้าขาวนวล ขลิบขอบทองระบาย ๒ ชั้น ใส่อุบะพวงจาปาทอง ขึ้นประดิษฐาน
เหนือเศียร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา เป็นเกียรติประวัติ และเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะสืบไป โดยจะมีการทาบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดก และสรงน้าปิดทอง “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ในวันเพ็ญเดือน ๕ หรือเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
และร่วมงานเป็นจานวนมาก
/ในวันเดียวกันนี้…
– ๓ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก