วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้
พลโท นายแพทย์ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และ
คณะผู้อานวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้า รับพระราชทานอุปกรณ์กีฬา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดชอนบอน อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร