วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง กลับจากการเสด็จพระราชดาเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง