วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมการประชุมวิชาการ
“การพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” และทรงปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปในงาน “โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ ๑๕ “ ณ สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร