วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ ๒๘ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย