วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์  ที่  ๗ ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา  ๑๗.๑๘  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– พลตรี โกตซีเลเน  มอราเค (Major General (Rtd) Gotsileene  Morake) ซึ่งมีถิ่นพำนัก
อยู่ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอตสวานาประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอตสวานา
ประจำประเทศไทย พลตรี โกตซีเลเน  มอราเค ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบอตสวานา
ประจำญี่ปุ่น ด้วย
– นางชีร์เลย์ เดนนิเซ อากิลาร์ บาร์เรรา (Mrs. Shirley Dennise Aguilar Barrera)
ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา
ประจำประเทศไทย นางชีร์เลย์ เดนนิเซ อากิลาร์ บาร์เรรา เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
การท่องเที่ยวและการค้าต่างประเทศ มาก่อน
– นายดาริอุส  ไกดีส (Mr. Darius  Gaidys) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ลิทัวเนียประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย
ประจำประเทศไทย นายดาริอุส ไกดีส ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วย
– นายวะลีด อะบู อะลี (Mr. Walid Abu Ali) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายวะลีด อะบู อะลี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซีย ด้วย
– นายอาร์ตูร์  ดมอฮอฟสกี (Mr. Artur  Dmochowski) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย
    / ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง …
-๒-
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
ประจำประเทศไทย นายอาร์ตูร์ ดมอฮอฟสกี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์
ประจำมอนเตเนโกร มาก่อน
– นายเฟเดริโก อัลเบร์โต กูเอโย กามิโล (Mr. Federico Alberto Cuello Camilo) ซึ่งมีถิ่นพำนัก
อยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันประจำ
ประเทศไทย นายเฟเดริโก อัลเบร์โต กูเอโย กามิโล ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโดมินิกัน
ประจำสาธารณรัฐเกาหลี ด้วย  ต่อจากนั้น
เวลา  ๑๗.๕๑  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
– นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี (Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางออมเนยา อะห์มัด มะฮ์มูด เอลกูนี (Mrs. Omneya Ahmed Mahmoud Elkouny) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ (Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๓.๓๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓