วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ทราบกันมาบ้างแล้ว เกี่ยวกับเรื่องคนเก่ง
และคนดี คนเก่งนั้น กล่าวโดยย่อ คือคนที่มีความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งจัดเจน
ส่วนคนดี คือคนที่ประพฤติตนปฏิบัติงานในทางที่ดีที่ถูกต้อง ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษเสื่อมเสีย
ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม สังคมทุกสังคม รวมไปถึงชาติบ้านเมืองและโลก ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่ง
และคนดี มาช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงผาสุก บัณฑิตทุกคนนับได้ว่า
เป็นคนเก่งระดับหนึ่ง เพราะสามารถเล่าเรียนในระดับสูงจนสำเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว จึงชอบที่แต่ละคน
จะได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพการงานใด
และสถานการณ์ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม หากแต่ละคนจะได้พยายามรักษาความเก่งและความดี
ที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งและคนดีแท้ ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดงาน “การประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๓” ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี