วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้า รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)