วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๑๓  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ  อาคารศูนย์กีฬาเฉลิม
พระเกียรติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๒

ในโอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พระราชทาน
พระโอวาท  ความว่า  การสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรของไทย   ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกนั้น   ควรมีการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชาติ   ให้ประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   นวัตกรรม   และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย   จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตร

ของไทยตามนัยที่กล่าว   เพื่อความเจริญยั่งยืนของชาติบ้านเมือง

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๒๐  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้

ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร”

ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

อนึ่ง  เมื่อวันศุกร์  ที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม

สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร