วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๕ ณ โรงแรมบียอนด์ กะตะ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงห้องกานดาฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ กะตะ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิตติมศักดิ์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรการจัดงาน ฯ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเควินรอเบิร์ต วิทคร๊าฟท์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์
การจัดการแข่งขัน ฯ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬา
แข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายธอมัสอาร์เตอร์ วิทคร๊าฟท์ กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน ฯ และเบิกทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ประเภทต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล พร้อมทั้งเบิกผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลาดับ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๕ ในทีมเรือวายุ รุ่น ไออาร์ซี ซีโร (IRC Zero) หมายเลขเรือ
THA ๗๒ ซึ่งเป็นเรือใบขนาดใหญ่ที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลก โดยมีเรือเข้าแข่งขัน จานวน ๔ ลา จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย ณ หาดกะตะ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สาหรับในการ แข่งขันในวันนี้ ทีมเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เข้าเส้นชัยในลาดับ ที่ ๑ ทั้ง ๒ รอบการแข่งขัน
การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๓๐ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา โดย สโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือ สมาคมกีฬา แข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะจัดการแข่งขันในช่วงต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี การแข่งขันเรือใบ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓๕ ประจาปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณอ่าวกะตะ จังหวัดภูเก็ต เพื่อน้อมราลึกในพระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ ทรงพระปรีชาสามารถ และประสบความสาเร็จในระดับสากล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงสืบสานกีฬาเรือใบของไทยให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาระดับสากล และทรงส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลต่อไป
/เวลา ๑๕.๐๕ น.
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงหล่อ “พระพุทธสิริโรจนนิคม” พระพุทธรูป
ประจาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในโอกาสครบ ๕๐ ปี การก่อตั้ง กนอ. ณ บริเวณด้านหน้า
อาคาร กนอ. สานักงานใหญ่ (วิภาวดี) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร