วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,จ.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทย และนักกีฬาทีมชาติไทย
กับเจ้าหน้าที่ เฝ้า ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ ซึ่งจะจัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า ยินดีมากที่ได้พบกับทุกคน และขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ที่คนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อนี้ นับเป็นเกียรติอันน่าภาคภูมิใจ และเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่แต่ละคน
จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกคน
แสดงความสามารถของตนให้เต็มที่ และแสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยความมุ่งมั่น
ไม่ท้อถอย และด้วยจิตใจที่ดี ที่เป็นนักกีฬาแท้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีความสุข และชื่นชมในความสำเร็จของแต่ละคน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของทุกคนในชาติโดยทั่วกัน
– นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา
และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฝ้า รับพระราชทานรางวัล
ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าเฝ้า ด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า งานด้านการศึกษานั้น เป็นรากฐานแห่งความเจริญ
ของบ้านเมือง เพราะเป็นงานสร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
งานสำคัญดังกล่าว เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา
อีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ผู้เรียน งานด้านการศึกษาจะสำเร็จผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบุคคลทั้งสองฝ่าย
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ อาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ของผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา ก็คือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และประเทศชาติได้ ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน ส่วนหน้าที่ของผู้เรียน ก็คือการตั้งใจพยายามศึกษา

/ เล่าเรียน …

– ๒ –

เล่าเรียน และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งใจ จึงขอให้
ทุกคนผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จผลด้วยดีมาโดยตลอด แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น ให้มีความสำเร็จที่สูงขึ้น และกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นางสาวประนัปดา พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
นำ ผู้บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่า และผู้ชนะเลิศการประกวดยามาฮ่าไทยแลนด์ มิวสิคเฟสติวัล ๒๐๑๙
ในแต่ละประเภท เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัล และถวายเงิน
– นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเมืองและการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๒
– นางรัตนประภา ดิศวัฒน์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อใช้ในกิจการโครงการกำลังใจ ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา