วันเสาร์ ที่22 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๒.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอีเดน วูน (Mr. Eden Woon) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการจัดงาน
ฉลองครบ ๖๐ ปี ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ในโอกาสนี้ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะ
และนางชลิตา เลิศวิญญู ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาท ด้วย
การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้มีความร่วมมือกันด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาชุมชน ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา ให้กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ด้วย
เวลา ๑๐.๒๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “ราชวินิตร่วมใจ ๖๑” ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน
“โครงการหลวง ๒๕๖๑” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่