วันเสาร์ ที่8 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายมาร์เทิน ค็อคค์ (Mr. Marten Kokk) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย
ประจำประเทศไทย นายมาร์เทิน ค็อคค์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำ
สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
– นายอาชิล ซูลีอาชวีลี (Mr. Archil Dzuliashvili) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี
สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำ
ประเทศไทย นายอาชิล ซูลีอาชวีลี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย
– ดาโต๊ะโจจี แซมูเอล (Dato’ Jojie Samuel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง
มาเลเซียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำ
ประเทศไทย ดาโต๊ะโจจี แซมูเอล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
มาเลเซียมาก่อน
– นางลัยลา อะห์มัด บะฮาอุดดีน (Mrs. Laila Ahmed Bahaaeldin) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ประจำประเทศไทย นางลัยลา อะห์มัด บะฮาอุดดีน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกิจการสังคม
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาก่อน
– นายอะห์มัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี (Mr. Ahmed Abdulla Al-Hajeri) ซึ่งมีถิ่นพำนัก
อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย

/ ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง …

– ๒ –

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ประจำประเทศไทย นายอะห์มัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรนมาก่อน
– นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral
Petersen) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิลประจำประเทศไทย นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน เคยดำรงตำแหน่งเป็น
กงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกามาก่อน
– นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (Mr. Kees Pieter Rade) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาราชการ
สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐซูรินาเมมาก่อน
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
อานันทมหิดล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
– นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเชวง ชูศิริ
เลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์สมจิต สุรพัฒน์ กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ และนายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นายจารุเดช
อาสิงสมานันท์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ณ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล สหราชอาณาจักร
/ เวลา ๑๗.๑๒ น. …

– ๓ –

เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารวิจัยและผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โครงการ
ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรพันธุ์ไม้หอม และงานสกัดสารทุติยภูมิ บริเวณพระตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขัน
เรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๒ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต