วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมทาบุญจากการทอดผ้าป่าการกุศล ในงานทาบุญอายุมงคล ครบ ๕๐ ปี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม ตาบลคู้ยายหมี อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานทาบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๐ ปี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดโพนงาม ตาบลคู้ยายหมี อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดทาโครงการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ในประเทศ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ารามาดาพลาซา และประธานกรรมการมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ นา คณะผู้บริหารโรงแรม ฯ และคณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้าใจต้านภัยเอดส์ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวสุชาดา กุลตันติกร ผู้จัดการบริษัท แอคท์ นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่านมกล่องตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ฯ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย พระราชทานแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ…
– ๒ –
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายชัยทัต แซ่ตั้ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จากัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นางจรวยพรภัทร ลีสมสิริ ประธานบริหารบริษัทในเครืออนันตภัณฑ์กรุ๊ป และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. นายวรการ จงพิพัฒนสุข กรรมการมูลนิธิเริงชัย – สุรีย์มาศ จงพิพัฒนสุข และคณะผู้บริหาร บริษัท สานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา ๑๗.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี ๒๕๖๓ และประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ฯ ดังนี้
– ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟูสเตอร์ ผู้อานวยการศูนย์โรคหัวใจ และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลเม้าท์ไซนาย นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และผู้อานวยการศูนย์วิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งชาติ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจาปี ๒๕๖๓ ในฐานะที่ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฟูสเตอร์ ได้ทาการศึกษาวิจัยถึงบทบาทของเกล็ดเลือด ในกระบวนการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงประโยชน์ของการให้ยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน การอุดตันของหลอดเลือดที่นามาใช้เป็นทางเบี่ยงภายหลังจากการผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โดยเริ่ม ในสัตว์ทดลอง และต่อมาได้ต่อยอดมาเป็นการศึกษาวิจัยในผู้ป่วย ช่วยทาให้อัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ในผู้ป่วยลดลงอย่างมาก และยังช่วยปรับปรุงให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ผลงานของศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฟูสเตอร์ ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนับล้านคนทั่วโลก
– นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล ผู้อานวยการบริหารองค์กรจัดหายาสาหรับโรคที่ถูกละเลย
(Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจาปี ๒๕๖๓ ในฐานะที่นายแพทย์พีคูล
เป็นผู้จัดทาโครงการจัดหายาสาหรับโรคที่ถูกละเลยขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการรักษา
ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง สาหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ถูกละเลย ซึ่งมีส่วนสาคัญในการลดอัตรา
การเสียชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรนับล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในประเทศ
กลุ่มกาลังพัฒนา หรือประเทศที่มีรายได้น้อย ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ถูกละเลย /ศาสตราจารย์…
– ๓ –
– ศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเซเก็ด ฮังการี และศาสตราจารย์สมทบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา และรองประธานอาวุโส
บริษัท ไบโอเอ็นเทค อาร์เอนเอ ฟาร์มาซูติคอล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจาปี ๒๕๖๔
– ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดรู ไวส์แมน ผู้อานวยการแผนกวิจัยวัคซีนโรคติดเชื้อ และศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจาปี ๒๕๖๔
ศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดรู ไวส์แมน ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยวิธีการนาเมสเซนเจอร์อาร์เอนเอ มาใช้ในทางการแพทย์ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้ร่วมกันค้นพบว่า
การใช้นิวคลิโอไซด์ดัดแปลงช่วยลดปฏิกิริยาของเซลล์ต่ออาร์เอนเอแปลกปลอมได้ ซึ่งเป็นก้าวสาคัญในการนา
เมสเซนเจอร์อาร์เอนเอมาใช้ประโยชน์ การค้นพบดังกล่าวรวมทั้งการศึกษาวิจัยต่อ ๆ มาของศาสตราจารย์
ดร.กอริโก และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไวส์แมน ที่ทาให้มีการนาซูโดยูริดีนมาใช้ในการสร้างเมสเซนเจอร์
อาร์เอนเอ และการคิดค้นวิธีการในการทาเมสเซนเจอร์อาร์เอนเอที่มีซูโดยูริดีนให้บริสุทธิ์เป็นรากฐานสาคัญ
ในการนาเทคโนโลยีเมสเซนเจอร์อาร์เอนเอมาใช้ในการพัฒนาวัคซีนต่อต้านโรคโควิด ๑๙ ศาสตราจารย์ ดร.กอริโก
และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไวส์แมน ยังเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาวัคซีนโควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ นี้ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองกับการแพร่ระบาด ทาให้สามารถลดการติดเชื้อและการเจ็บป่วยรุนแรง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และชีวิตผู้ป่วยหลายร้อยล้านคนทั่วโลก
– ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ คัลลิส ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัย
บริติชโคลัมเบีย แวนคูเวอร์ แคนาดา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจาปี ๒๕๖๔ ในฐานะที่ศาสตราจารย์ ดร.คัลลิส เป็นผู้บุกเบิกงานด้านอนุภาคไขมัน ลิปิดนาโน
พาร์ติเคิล ซึ่งมีการใช้ในทางการแพทย์ในลักษณะต่าง ๆ นามาใช้ในการพัฒนาวัคซีนชนิดเมสเซนเจอร์อาร์เอนเอ
ซึ่งใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อยู่ในปัจจุบัน ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.คัลลิส นอกจาก
จะทาให้มีการพัฒนาวัคซีนโควิด ๑๙ ได้สาเร็จแล้ว ยังทาให้มีวิธีการที่จะนากรดนิวคลิอิกเข้าสู่เซลล์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเปิดความเป็นไปได้อีกมากมายในการนาเทคโนโลยีกรดนิวคลิอิคมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ ในอนาคต ก่อประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และชีวิตของมนุษย์หลายร้อยล้านคนทั่วโลก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชดารัส ความว่า การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อการรักษาและการบริหารจัดการทางการแพทย์
และการสาธารณสุขนั้น ไม่ว่าจะทาด้วยกระบวนการใด ล้วนต้องอาศัยความอุตสาหะเสียสละและความเมตตา
อาทรต่อเพื่อนมนุษย์อย่างสูง เพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ของมวลมนุษยชาติ ดังเช่นผลงานการให้ยาต้านเกล็ดเลือด ในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่นามาใช้เป็นทางเบี่ยงภายหลังจากการผ่าตัดทาทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรืออุดตัน ของศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟูสเตอร์ ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน
/ได้นับล้านคน…
– ๔ –
ได้นับล้านคนทั่วโลก และผลงานการบริหารจัดการในการจัดหายาสาหรับโรคที่ถูกละเลย ของนายแพทย์เบอนาร์ด
พีคูล ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งมีส่วนอย่างสาคัญ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชากรทั่วโลก ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ถูกละเลย ส่วนผลงานของผู้ได้รับรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คือศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก
กับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดรู ไวส์แมน ซึ่งร่วมกันศึกษาวิจัยวิธีการนาเมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอมาใช้ใน
ทางการแพทย์ และศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ คัลลิส ซึ่งพัฒนาการนาอนุภาคไขมันมาใช้ในทางการแพทย์
ก็เป็นรากฐานสาคัญยิ่งของการผลิตวัคซีนต้านไวรัสที่กาลังระบาดอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งการป้องกันรักษาโรคต่าง ๆ
ในอนาคตด้วย จึงขอแสดงความนิยมชื่นชมกับทั้งห้าท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์อย่างไพศาล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล
และโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงโครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กราบบังคมทูลรายงาน ผลการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรแปลงผักปลอดภัย ซึ่งดาเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ปัจจุบันมีพื้นที่ดาเนินการ จานวน ๑๒ ไร่ สามารถผลิตพืชผักมากกว่า ๒๐ ชนิด อาทิ ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักสลัด ผักกาดเขียวปลี มะเขือ หัวไชเท้า และพริกไทยพันธุ์ซีลอน เพื่อสนับสนุนการผลิตผักดองวังสระปทุม นอกจากนี้ ได้ทดลองปลูกฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีข้อบ่งใช้ในบัญชีสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สามารถรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีความรุนแรงน้อย สาหรับผลผลิตทั้งหมดในโครงการ ฯ นาไปประกอบอาหารสาหรับกาลังพล และผู้ป่วยในโรงพยาบาล กับจาหน่ายให้ประชาชน ในราคาถูก การดาเนินโครงการ ฯ เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับกาลังพลและครอบครัว ให้สามารถนาความรู้ ไปต่อยอดประกอบอาชีพ เมื่อปลดประจาการ สาหรับแผนการดาเนินงานในอนาคต ทาการทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
วันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งดาเนินการบนพื้นที่ของกองพันบริการ กองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่
/ได้รับการสนับสนุน…
– ๕ –
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมูลนิธิชัยพัฒนา และได้ขยายผลโครงการ
ทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” แก่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง และโรงเรียน บ้านโคกกระเทียม จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกผักปลอดภัย การผลิตน้าส้มควันไม้
การทาน้าหมักชีวภาพ โครงการกระบือบาบัด โครงการทดสอบความเสถียรของเมล็ดพันธุ์ผัก ที่ผลิตในโครงการ
ทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการปลูกพริกไทย โอกาสนี้
พระราชทานพระราชดารัสเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานแก่กาลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร