วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๓  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๐๘.๓๓ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นางสาวศิริรัตน์ กิจพ่อค้า ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท มานา เนเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร นำ คณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิทยา อาคมพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการกำกับหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง นำ นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
รุ่นที่ ๑๓ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการ ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากนั้น นำ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ และคณะผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
                    /- นายพงศ์ศักดิ์ …
– ๒ –
– นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายห้องตรวจบริการรักษาผู้ป่วยนอก Smart OPD สุขภาวัฒน์ และห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกผู้ป่วยนอก บริเวณชั้น ๑
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
มอนเทสซอริ ครั้งที่ ๒๙  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอกนุชิต ศรีบุญส่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาววราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ นางสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบเงินทุนฉุกเฉิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย
– นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร อินทรวิชัย ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๕
นำ คณะผู้บริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
– ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำ ผู้บริหารระดับสูง
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่ร่วมจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
/ เวลา ๑๗.๑๗ น. …
– ๓ –
เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นอนุสรณ์ ๑๕๑ ปี มรณกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยา
– พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส
– นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
– นายโชติวัฒน์  เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
– นายวรวิทย์  กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
– นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองกลาง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
– พลเรือเอก ธีรกุล  กาญจนะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่
และภริยา นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
– พลเรือเอก สุธินันท์ สมานรักษ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคู่สมรส
– นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– คณะผู้แทน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน
และคณะบุคคลต่าง ๆ   ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่ง “เขาใหญ่มาราธอน” เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ ปี ๒๕๖๓
และ ๒๕๖๕ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๓๒ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์/- นายสุวิศว์ …
– ๔ –
– นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จ
พระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นางนิรมล พรนทีกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และคณะ เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายชยุต  พันธุ์แก้วทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรามส์วัฒนา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เฝ้า ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
– นายสัณฐาน  อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน และถวายสลากออมสินพิเศษ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสิน ครบ ๑๑๐ ปี ในปี ๒๕๖๖
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
  – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ มาราธอน”
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
– ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นำ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖