วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวาย
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปด้านหลังฐานชุกชี
ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียร
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจ าพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ
จากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับผ้าขาว
จากเจ้าพนักงาน ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เรียบร้อยแล้ว ทรงรับมงกุฎประจ าฤดูฝน ทรงสวมถวายที่
พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ จากนั้น เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้
ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น ชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว
แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ า เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้
บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง และเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น
ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุด
ธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสร็จแล้ว เจ้าพนักงาน
ภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ
พระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้น พระราชทานน้ าพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี แล้วพระราชทานน้ าสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
จากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไปทรงพระสุหร่ายน้ าพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ภายในพระอุโบสถ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ ๓ รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
จากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย
น้ าพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวาย
พุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียน
ท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุด
/ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
– ๒ –
ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จากนั้น เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี
ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย
ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจ าพระชนมวาร สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้ว เสด็จลงจากฐานชุกชี จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม
ราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินไปถวายพุ่มเทียนแด่
สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร จากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ จากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน
แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ แล้วเสด็จออกจากพระเจดีย์ไปยังพระวิหารพระศาสดา ทรงจุด
เทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระศาสดา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินไปทาง
ด้านหลังพระศาสดา จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธไสยา จบแล้ว เสด็จออกจาก
พระวิหารพระศรีศาสดา ไปยังพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตก ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชา
พระพุทธชินสีห์จ าลอง แล้วเสด็จพระราชด าเนินไปยัง พระวิหารเก๋ง (กลาง) ทรงถวายพุ่มเทียน จากนั้น ทรงจุด
ธูปเทียนบูชาพระพุทธวชิรญาณ พระพุทธปัญญาอัคคะ และพระพุทธมนุษยนาค สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ต่อจากนั้น
เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล
เอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบ าเพ็ญ
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๕๐ วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร