กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จว.พิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

                     วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. หน่วย ศอ.จอส. จังหวัดพิจิตร โดย ศอ. จอส. อำเภอตะพานหิน โดยนายไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน ร่วมกับ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาฯ รวมจำนวน ๑๕๐ คน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดไทรโรงโขน หมู่ที่ ๓ ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร                                                                                                                                                                                             ผลการปฏิบัติ  ช่วยปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณรอบวัดไทรโรงโขนให้สะอาด เสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ