กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562

                           วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายประยูร    อรัญรุท   นายอำเภอวังสะพุง ร่วมกับชุดวิทยากรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดการอบรมขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  ให้กับประชาชนจิตอาสา และราษฎรในอำเภอ ในการนี้ นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ                                    ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย                                                                                                                                                                ๒. ที่มาและประเภทของจิตอาสา และ แนวทางการปฏิบัติงาน                                                                                                                                          ๓. การช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพ ด้วยการทำCPR.และใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED                                                                                                   ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ