กิจกรรมจิตอาสาที่ได้ดำเนินการ1

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่ และจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ “เรารักษ์คลองเปรมประชากร” พัฒนาจัดเก็บขยะในคลอง ริมคลอง และเดินรณรงค์เชิญชวนให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชนริมคลอง งดใช้ถุงพลาสติกและไม่ทิ้งขยะลงคลองเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนของชุมชนที่อยู่ริมน้ำตามวิถีชิวิตดังเดิม ได้ฟื้นฟูลำคลองให้มีความใสสะอาดสวยงาม เพื่อรักษาระบบนิเวศและคุณภาพของลำน้ำเป็นการพลิกฟื้นสภาพวิถีชุมชนที่อยู่คู่กับลำน้ำมาตั้งแต่ในอดีตให้กลับมาอยู่ในสภาพสะอาดสวยงามไม่เป็นแหล่งเพาะพาหะของเชื้อโรค

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ