จิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ รวมพลังจัดกิจกรรมปลูกไม้ผล ในวันพืชมงคล น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

    เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 66 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกไม้ผลในวันพืชมงคล ที่บริเวณหนองใหญ่สาธารณประโยชน์ บ้านนางเม้ง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ประชาชนชาวตำบลโพนทอง ได้นำกล้าไม้ผลหลากหลายชนิด อาทิ มะม่วง มะพร้าว ฝรั่ง ขนุน มะยม มะไฟ ตะคร้อ มาปลูกรอบบริเวณหนองใหญ่ ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง และเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน พร้อมได้ปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิด จำนวน 10,000 ตัว ลงในหนองใหญ่อีกด้วย


     ทั้งนี้เป็นการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตลาดนัดชุมชนให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายทุกเช้าวันเสาร์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย