จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยใจ ยิ่งให้ ยิ่งได้ สุขภาพดี

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

      สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้มีผู้ไปบริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคต่าง ๆ น้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ หลายแห่ง ทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็ก โรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจาง ธาลัส ซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต  แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทุกแห่งทั่วประเทศ หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด และสถาบันการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตบริจาควันละ 700 – 900 ยูนิต เท่านั้น
      ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขต่อปัญหาดังกล่าว และมีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง เหล่าจิตอาสาหลากหลายอาชีพ หลายวัย ได้ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อต่อยอดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะเราหวังว่าการไปบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลมีเลือดสำรองเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลและดูแลผู้เจ็บป่วย เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางจิตอาสา รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในยามทุกข์ยาก
      จิตอาสาวอนคนไทยสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยามเร่งด่วน ถึงเวลาแล้วที่คนไทย เราต้องช่วยกันรวมพลังบริจาคโลหิตก้าวฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
 
การเตรียมตัวบริจาคโลหิต
 – นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 – มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต และงดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
 – หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
 – ดื่มน้ำ 3 – 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดอาการเป็นลมหลังบริจาคโลหิต
 – ทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
 – งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
 – งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
 – กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ