จิตอาสาพัฒนา คลองบางขี้แก้ง ธนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562

                      สำนักการระบายน้ำ โดยกลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๔  กองระบบคลอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาคลองสายหลักฝั่งธนบุรี โดยพัฒนาคลองบางขี้แก้ง ความกว้าง ๔-๖ ม. ความยาว ๖,๔๐๐ ม. พื้นที่เขตบางแคโดยทำการเก็บขยะ  ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชผักตบชวาตลอดแนวคลอง ทำให้คลองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลอง และประชาชนทั่วไปซึ่งใช้ประโยชน์จากคลองสายหลักแห่งนี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น