จิตอาสาพัฒนา จว.พิจิตร

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

                    วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  หน่วย ศอ.จอส. จังหวัดพิจิตร โดย ศอ. จอส. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ภายใต้การอำนวยการของ นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มีกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด บริเวณ วัดเนินสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาฯ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม                                                                                      ผลการปฏิบัติ : บริเวณวัดมีความสะอาด และประชาชนจิตอาสาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมถึงการสร้างความปรองดอง ความสามัคคีในชุมชน